Skåneland

Lokalhistoria i Listers & Villands härad

 
 

Inledning

Det har skrivits ett flertal böcker om snapphanar och det har i alla tider fascinerat alla. De flesta författare har koncentrerat sig på Göinge och när det har skrivits om Blekinge och Villands härad har det oftast varit ytligt och till och med har det inte varit korrekt.

En bra fråga att ställa är om det verkligen var en hård befolkning i detta område? Det finns några detaljer som pekar på att det var så bland annat i Blekingeboken 1929. Där säges att under prästen Sorbonius tid i Jämshög brukade ungdomen roa sig med att skjuta prick på kyrkodörren under pågående gudstjänster. Dryckenskap, gräl och slagsmål förekom t.o.m. inne i kyrkan och männen hade också sina bössor med sig in till bänkarna trots att det var förbjudet. En gång hade prästen tagit med sig sin egen bössa fram till altaret och stötte bössan så hårt i golvet så det skrall inne i kyrkan och höll sen en straffpredikan mot dessa oseder. Från den dagen lämnades bössorna i vapenhuset under gudstjänsterna.

Prosten Öller skriver om en annan ovanlig och grym sedvänja i Jämshög när det gällde att göra upp, man mot man, att det war ej heller owanligt, at för den minsta tillfogade skymf, eller oförrätt, spänna bälte, som på det sättet skall tillgådt, at de 2:ne stridande spände hwarandra tilhopa, i et läder-bälte, hwarefter de med stora, och starka knifwar, så längo höggo, och sårade hwarannan, tills endera blef mördad, eller som poltron måste bedja den öfwerlägsne hjelten om förskoning[1]. Han berättar också att mord och rån var så vanligt att kvinnorna hade med sig död-lintyg när dom gick till både gillen och kyrkan[2]. Tydligen var jämshögsborna mycket hetlevrade och snabba att ta till våld och detta är viktigt att känna till när vi läser resten av artikeln.

Motstånd mot övermakten har alltid funnits. Från 7-årskriget 1563–70 finns det inte mycket dokumenterat. Men man har så kallade Oppsnappede Svenske breve som beskriver hur många danska socknar skrev brev till svenskarna och garderade sig ifall svenskarna skulle vinna kriget[3]. De lovade tjäna den svenske kungen. Under Horns krig 1644–45 så nämns i Jämshög ett gift par som förde kunskap till svenskarna[4]. De blev avslöjade och dömdes till döden.

När befolkningen övergick från Danmark till Sverige den 26 februari 1658 var det därför inte så märkvärdigt att många inte kunde acceptera detta. Det finns många handlingar i arkiven som visar på ett mycket kraftigt motstånd från befolkningen.

Prosten Öller skriver angående snapphanar att Desse woro wäl egenteligen icke Jemshögs infödingar; utan et sammanraffat partie af Danskar, och Swenskar, hwilka under krigsoroligheterna emellan Sverige, och Danmark, kastade sig in, än på swenska gränsorne, och hade i synnerhet sit tilhåll i de tjocka skogarna ….[5] Blekinge museum skriver på sin hemsida en del blekingar som ville tillbaka under dansk överhöghet blev motståndsmän, själva kallade de sig "friskyttar", men svenskarna använde skällsordet "snapphanar" som betyder rövare[6].

Vi kommer att gå igenom vad som hände under den period som det fanns snapphanar i västra Blekinge och den del av Skåne som gränsar mot Blekinge det vill säga Villands härad. Det gäller 1658 och ett par år framåt samt skånska kriget, från 1676 till 1679 och ytterligare något år till dess att det var fred i vårt geografiska område.

Följande är hämtade från olika dokument i arkiv om inget annat anges och det är mycket komprimerat. Mycket som finns återgivet i andra böcker tar vi inte upp här eftersom vi inte har hittat originaldokument till dem och därför inte kan bekräfta att det verkligen skett. Vi har även teorier om vad som hänt vid vissa situationer och då nämns dem som det.

[1] Öller, Jöran Johan. Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge s. 160 

[2] Öller, Jöran Johan. Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge s. 160

[3] DRA, Danske Kancelli Udenrigske afdelning, Oppsnappede Svenske breve fra syvårskrigens

[4] DRA, Lensregenskaber

[5] Öller, Jöran Johan. Beskrifning öfwer Jemshögs sochn i Blekinge s. 158

[6] Blekinge Museum, Blekingar blir svenska undersåtar, http://www.blekingemuseum.se/pages/474 från 6 maj 2019.