1690 Holje Biskopsmåla

1689-12-09 Göta Hovrätt

…såsom en ägotvist wid härad sampt lagmans Tingen afdömbd är här i Kongl. Rätten angifwer anhåller Hollie och Hemmingsmåhla Skatte sampt Biskopsmåla kronohemmans åboer i Lister härad Gemsiö sokn och Blekinge; Af Kongl. Rätten tilsamma twist afhielpande och uplyysnings nödigt eriktat een Geometrisk delineation wyd handen hafwa, altså uppå hans Kongl. Mats Wår allernådigaste Konung och herras sampt dragande Kall oh Embetes wägnarwähn och wälwilligen bru årre H. Amiral och landshöfdingen behagad beordrar end swara landtmätare at afsätta twisteplatsen förbemte: huar emällan med dess markaskiähl så wähl efter dhen gambla synedomben af åhr 1620 som den sedermehra fäldta lagmansdomb af den 22 sept: 1687 så att benmt Charta foderligt dhen Kongl. Rätten måtte tilstäldt blifwa. Och wy befalla H. Baron Amiral och Landshöfdingen guds Alsmäktig wähl och wählwilligen af Jönköpingh dhen 9. Decemb. A: 1689: På dehen Kongl. HåffRätts wägnar Henricus Georgius von Falkenberg / Olaus Landberg L: Leiret

Anno 1690 den 16 oktober hölls ordinarie höstting i Sölvesborg med samtliga allmogen av Lister härad

Framkom Sone Trulsson i Holje och citerar några av Holje och Hemmingsmåla åbor för en resa han har gjort till hovrätten i Jönköping, Sone fordrar av var fjärdedels gård i nämnda byar 1 daler 16 öre silvermynt. Bengt Karlsson svarar på sina egna vägnar att han också har gjort omkostnader på denna aktion i häradsrätten. Sone här emot exciperar och säger sig till denna utgift eller aktion vid häradstinget har lika med dess andra grannar utlagt dess portion, så väl till vittnens underhållande, akternas utlösande vid häradstinget, samt appellationspengar. Och begär få föra sina instämda vittnen. Där emot framkom Nils Hemmingsson i Hemmingsmåla och påstår å sina egna samt dess grannars vägnar det Sone Trulsson måtte bevisa varest eller när utger pengar av dem utlovades till den resan åt Jönköping, emedan de därav ingen nytta såg sig kunna ha, och påstår alldeles att Hemmingsmåla måtte vara fri från detta krav. Hans Bengtsson i Lilla Holje vittnar att den tid då borgmästare Blasius König var på en syn mellan Hemmingsmåla och Holje på den ena sidan och Biskopsmåla på den andra sidan trätande, gav König dem det anslag att Holje och Hemmingsmåla skulle skicka en man till Jönköping om samma träta, var till de män som var närvarande utnämnde Sone Trulsson i Holje att skola sig den resan åta, där emot de lovade honom att skola åtnjuta 6 mark silvermynt av vart fjärdedels hemman i Holje och Hemmingsmåla, vilket vittnen säger sig med dess nabo Mats Matsson strax ha betalat förrän Sone reste. Per Håkansson i Holje vittnar lika som Hans Bengtsson och att Bengt Karlssons son Jöns Bengtsson med de andra männen lovade Sone reseersättning, Jöns gav Sone breven som Sone skulle ha med sig till Jönköping. Ingen annan ville resa utom Sone. Resolution: Holje skall ersätta Sone för resan till Jönköping, Hemmingsmåla förskonas då de inte har någon nytta av resan. Vad angår Bengt Karlssons fordran får han söka den där han kan. Hemmingsmåla och de närvarande av Holje byamän nämligen Per Håkansson, Bengt Larsson, Håkan Bengtsson, Hannes Bengtsson, Per Månsson, Blanting Trulsson, Bengt Persson och Nils Hall lovar på sina egna och på sina hemmavarande grannars vägnar att vilja betala för Bengt Karlsson till Sone Trulsson vad det kan bestiga för hovrättsresan, där emot Bengt avstår och efterger det krav han har på samtliga åbor.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *